O nas

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach powołano Uchwałą Rady Miejskiej                              Nr IV/39.2007  z dn. 1 lutego 2007 r.
Dyrektorem placówki został mgr Grzegorz Piliszczuk powołany Zarządzeniem Burmistrza Tyszowiec z dn. 15 września 2008r. Do głównych zadań SCK w Tyszowcach należy:
– wykonywanie zadań własnych w zakresie działalności kulturalnych na terenie gminy w oparciu o organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
– stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, zespołów muzycznych itp.
– organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw , odczytów, imprez kulturalnych i rocznicowych dla społeczności lokalnej w tym dla osób niepełnosprawnych                                     – koordynowanie działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Oprócz zadań głównych w celu pozyskiwania funduszy SCK wynajmuje salę na pokazy, wesela, szkolenia imprezy szkolne itp.                                                                                   Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który szczegółowo obejmuje zadania własne i ich realizację określoną konkretnym terminem wykonania i osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie.                                                                          SCK w Tyszowcach zatrudnia, 2 instruktorów muzycznych kulturalno-oświatowych i jednego pracownika gospodarczego.

Stałe formy pracy: 

1. Zespół artystyczny ,, Bell Canto” ( dla dorosłych)
2. Zespół wokalny Koła Gospodyń Wiejskich w Tyszowcach ,,Tyszowianki”
3. Zespół wokalny Koła Gospodyń Wiejskich z Czartowczyka ,, Sąsiadeczki”
4.   Zespół wokalny Koła Gospodyń Wiejskich w Mikulinie ,,Legato”
5. Tyszowiecki Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Tyszowiacy”
6. Organizacja imprez stałych
7. Promocja miejscowości poprzez uczestnictwo w przeglądach, konkursach, festiwalach na terenie gminy, powiatu i województwa zespołów, uczniów indywidualnych i zrzeszonych w SCK w Tyszowcach.
Warunki lokalowe: sala widowiskowa ze sceną, sala zajęć artystycznych, gabinet dyrektora, kuchnia, pomieszczenia magazynowe, szatnia, ubikacje, winda dla niepełnosprawnych, klubo-świetlica. Sala widowiskowa udostępniana jest dla młodzieży i dorosłych w godzinach pracy placówki ( bilard, piłkarzyki ping-pong)