Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach, ul 3 Maja 36 A, 22-630 Tyszowce, Nip 921-19-70-987, wpisany do rejestru kultury pod numerem 4/2007, telefon 603 773 483, zwany w dalszej części ,,SCK”

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z/prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych SCK w Tyszowcach.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z działalnością statutową Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach oraz ich archiwizację zgodnie z  Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. poz.566) i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz.67 z późn. zm.)